Sazvana je 24. sjednica Gradskog vijeća

grb djurdjevac

Za danas je sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj će se donijeti Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca. Raspravljat će se i o odluci da se ide u četvrte izmjene Prostornog plana kojim će se širiti zona izgradnje u gradu. Ujedno se predlaže da se mreža dječjih vrtića na području Grada Đurđevca može dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića od stane svih zakonom predviđenih osnivača, ali Grad Đurđevac ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama. Saznajte tko su novi članovi Školskog odbora osnovne škole.


 

DNEVNI RED

 

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća

 

1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2017. godinu.

 

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.

Materijali sa prijedlozima će biti podijeljeni na sjednici GV.

 

3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.

 

4. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca.

 

5. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Đurđevca.

 

6. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Đurđevac.

 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Aneksa 1. Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s Hrvatskim telekomom d.d.

 

8. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škkole G. Karlovčana Đurđevac