Državni ured za reviziju dao uvjetno mišljenje nakon financijske revizije Grada Đurđevca za 2015.

Državna revizija 2016

Državni ured za reviziju objavio je Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Đurđevca. Postupci revizije provedeni su od 13. lipnja do 13. rujna 2016. te je izraženo uvjetno mišljenje. Jedna od primjedbi: „S obzirom da računovodstveno poslovanje nije u potpunosti utemeljeno na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti (pojedine analitičke i sintetičke evidencije nisu usklađene, kod utvrđivanja rezultata određena evidentiranja nisu provedena na temelju vjerodostojne dokumentacije) te da pojedini podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi, godišnji financijski izvještaji nisu točni niti objektivni.


 

 

MIŠLJENJE

1.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Grada za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje.

2.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

3.

Slijedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:

Godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. obavljen je djelomično. Nisu popisane obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 171.197,00 kn te pojedina potraživanja u ukupnom iznosu 14.603,00 kn koji su evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima.

Povjerenstvo nije utvrdilo vrijednost popisane dugotrajne nefinancijske imovine te nije utvrdilo da li knjigovodstveno stanje imovine i obveza odgovara stvarnom stanju utvrđenim popisom.

Računovodstveno poslovanje nije u potpunosti organizirano na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti, jer pojedine analitičke i sintetičke evidencije nisu usklađene, kod utvrđivanja rezultata određena evidentiranja nisu provedena na temelju vjerodostojne dokumentacije, prihodi su iskazani u većem iznosu za 672.084,00 kn i potraživanja za 1.228.895,00 kn, te pojedini podaci u financijskim izvještajima za 2015. nisu točni, a u sporedivost podataka za 2015. s prethodnom godinom nije osigurana. Podaci o pojedinim prihodima, rashodima, potraživanjima i obvezama, koji su iskazani u financijskim izvještajima, nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi. (točka 2. Nalaza)

4.

Grad ima 8 290 stanovnika u devet naselja. Za obavljanje poslova iz samo upravnog djelokruga ustrojena su tri upravna tijela. Koncem 2015. u Gradu je bilo 20 zaposlenih.

Tijekom 2015. na javnim radovima je bilo 57 i na stručnom osposobljavanju 17 osoba. U revidiranom razdoblju zakonski predstavnik je bio Željko Lacković.

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 31.441.449,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 32.362.467,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za 2015. iznosi 921.018,00 kn, što s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 381.725,00 kn, čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 539.293,00 kn.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi od pomoći u iznosu 8.287.402,00 kn ili 26,4 %, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu 7.352.799,00 kn ili 23,4 %, prihod i od poreza u iznosu 7.134.172,00 kn ili 22,7 % te prihodi od imovine u iznosu 7.118.817,00 kn ili 22,6 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvarena su u iznosu 5.224.542,00 kn. Prihodi koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 17.237.676,00 kn ili 54,8 %. Potraživanja koncem 2015. iznose 6.377.485,00 kn, od čega su dospjela u iznosu 2.077.906,00 kn. Za naplatu dospjelih potraživanja poduzete su potrebne mjere.

Obveze koncem 2015. iznose 7.984.773,00 kn. U odnosu na početak godine manje su za 888.039,00 kn ili 10,0 %.

Obveze u iznosu 5.431.986,00 kn ili 68,0 % ukupnih obveza odnosi se na obveze za otplatu kredita.

Grad se dugoročno zadužio kod poslovne banke u 2006. i 2010. za financiranje kapitalnih projekata u iznosu 9.500.000,00 kn te u 2014. kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje kupnje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u iznosu 3.000.000,00 kn. Tijekom 2015. ukupno je otplaćeno 1.301.507,00 kn.

Stanje danih zajmova koncem 2015. iznosi 1.194.538,00 kn i odnose se na zajmove i stipendije studentima i fizičkoj osobi za poticanje poduzetništva.

Suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 5.696.526 ,00 kn.

Proračunska sredstva su korištena za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i to: održavanje objekata komunalne infrastrukture, nabavu dugotrajne imovine, subvencije, socijalne potrebe, šport, kulturu i druge potrebe.

Vrijednosno značajniji rashodi i izdaci se odnose na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.043.445,00 kn ili 31,0 %, pomoći u iznosu 7.719.011,00 kn ili 23,9 %, materijalne rashode u iznosu 5.722.660,00 kn ili 17,7 % ukupnih rashoda i izdataka.

Od ukupnih materijalnih rashoda na rashode za održavanje komunalne infrastrukture se odnosi 3.390.265,00 kn ili 59,2 % ukupnih rashoda i izdataka.

Plan nabave i izmjene plana za 2015. te registar zaključenih ugovora su sastavljeni i objavljeni na mrežnim stranicama Grada.

Procijenjena vrijednost nabave za 2015. Iznosi 6.935.800,00 kn.

U 2015. zaključen je ugovor o javnoj nabavi usluga vrijednosti 547.074,00 kn s porezom na dodanu vrijednost za koje je proveden otvoreni postupak javne nabave. Vrijednost bagatelnih nabava iznosi 3.752.501,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

S obzirom na utvrđene nepravilnosti i propuste, sustav unutarnjih financijskih kontrola u računovodstvenom poslovanju nije učinkovit.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose računovodstveno poslovanje, utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja.

Kompletan izvještaj možete vidjeti OVDJE.