Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća – rebalans za 2018. i proračun za 2019. i novi kredit

Danas će se održati sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj se donosi odluka o novom kreditu od četiri milijuna kuna.

Prije mjesec dana se Grad zadužio za 6 milijuna kuna, a sada će to biti već šesti kredit u zadnjih pet godina sa ukupnim iznosom od 31 milijun kuna.

Raspravljat će se o rebalansu proračuna za 2018. i donošenju proračuna za 2019. godinu. Internetsko savjetovanje o proračunu za 2019., koje je bilo objavljeno na gradskim web stranicama i trajalo je od 16. listopada do 1. studenog, trebalo je trajati najmanje 30 dana. Doduše, dozvoljava se i kraći rok, ali samim time i kraći rok za objavu rezultata savjetovanja. Rezultati nisu objavljeni sa današnjim danom kada se donosi proračun za slijedeću godinu.

SDP Đurđevac je dao svoje mišljenje (amandmane) na proračun, a nije objavljeno u rezultatima javnog savjetovanja. Prijedlozi (amandmani) se odnose na povećanje poticaja za poduzetništvo i obrtništvo te povećanje potpora za poljoprivredu.

Ostale točke dnevnog reda s prilozima pogledajte u nastavku.

Zapisnik sa 14. sjednice GV

D N E V N I R E D :
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.

3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.

4. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.

5. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2018. godini.

6. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu.

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu.

8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

11. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

13. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

14. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca za 2019. godinu.

15. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2019. godini.

16. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.

17. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.

18. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

19. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jednice lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Budrovcu“.

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.

22. Pitanja članova Gradskog vijeća.